Quản Lý Rủi Ro

Quản lý rủi ro một yếu tố không thể tách rời với dự án

Nếu áp dụng quá trình phân tích rủi ro vào yêu cầu sẽ làm yêu cầu rõ ràng hơn, đầy đủ và chính xác hơn.

Không một dự án thành công nào có thể thiếu yếu tố quản lý rủi ro

Dự án luôn tồn tại vô số các rủi ro tiềm ẩn chưa được nhận diện, và khi ấy, nếu rủi ro xảy ra sẽ

Cùng phân tích và quản lý rủi ro cho doanh nghiệp trước khi bắt đầu

Mỗi người sẽ có những quan điểm khác nhau về tầm ảnh hưởng của một nguy cơ nhất định– Mối nguy nhỏ đối với người

Quy trình quản lý rủi ro dự án nhằm tránh những mất mát không đáng có

Lợi ích của quy trình này là xác định mức độ ưu tiên của các rủi ro, thêm nguồn lực và các hoạt động cần

Những giải pháp cần biết nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng

Đối với khách hàng cá nhân: Cần theo dõi, nắm bắt được thông tin cá nhân của khách hàng một cách kịp thời, chính xác